Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Nhiệm Vụ Võ Lâm Lệnh

 

Võ Lâm Lệnh nghe nói đang lưu lạc giang hồ sau trận hỗn chiến tại Nam Nhạc Trấn với Độc Cô Minh Chủ. Hiện tại nhận thấy vì giang hồ đang biến động sau nhiều phen loạn lạc, lão tiền bối quyết định đưa ra các thử thách từ Võ Lâm Lệnh, nếu có người vượt qua được sẽ tăng nhanh đẳng cấp, nhận nhiều kỳ trân dị bảo.

Giới hạn cho các cao thủ từ Trùng Sinh 4 trên đẳng cấp 150 đến Trùng Sinh 8 đẳng cấp 150 trở xuống. Những nhân sĩ võ lâm hãy nhanh chóng nhận Võ Lâm Lệnh từ võ lâm Lệnh để khởi hành cho những chuyến đi thử thách hấp dẫn phía trước.

Thời gian và điều kiện tham gia

Trùng Sinh Cấp Độ Nhiệm Vụ Võ Lâm Lệnh Đạt Cấp Phần Thưởng
Chưa Trùng Sinh 150-159

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

160 300 Túi Nguyên Liệu
160-169

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

170 300 Túi Nguyên Liệu
170-179

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

180 300 Túi Nguyên Liệu
180-189

Hoàn Thành 2 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

190 300 Túi Nguyên Liệu
190-199

Hoàn Thành 2 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

200

300 Túi Nguyên Liệu

1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật

Trùng Sinh 1 10-149

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

150 Chưa Cập Nhật
150-154

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

155 300 Túi Nguyên Liệu
155-159

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

160 300 Túi Nguyên Liệu
160-164

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

165 300 Túi Nguyên Liệu
165-169

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

170 300 Túi Nguyên Liệu
170-174

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

175 300 Túi Nguyên Liệu
175-179

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

180 300 Túi Nguyên Liệu
180-184

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

185 300 Túi Nguyên Liệu
185-189

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

190 300 Túi Nguyên Liệu
190-194

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

195 300 Túi Nguyên Liệu
195-199

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 4 Lần Boss Sát Thủ

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

200

300 Túi Nguyên Liệu

1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật

Trùng Sinh 2 10-149

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

150 Chưa Cập Nhật
150-152

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

153 300 Túi Nguyên Liệu
153-154

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

155 300 Túi Nguyên Liệu
155-157

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

158 300 Túi Nguyên Liệu
158-159

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

160 300 Túi Nguyên Liệu
160-162

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

163 300 Túi Nguyên Liệu
163-164

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

165 300 Túi Nguyên Liệu
165-167

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

168 300 Túi Nguyên Liệu
168-169

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

170 300 Túi Nguyên Liệu
170-172

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

173 300 Túi Nguyên Liệu
173-174

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

175 300 Túi Nguyên Liệu
175-177

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

178 300 Túi Nguyên Liệu
178

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

180 300 Túi Nguyên Liệu
180-182

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

183 300 Túi Nguyên Liệu
183-184

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

185 300 Túi Nguyên Liệu
185-187

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

188 300 Túi Nguyên Liệu
188-189

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

190 300 Túi Nguyên Liệu
190-192

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

193 300 Túi Nguyên Liệu
193-194

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

195 300 Túi Nguyên Liệu
195-197

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

198 300 Túi Nguyên Liệu
198-199

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Truy Công Lệnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

200

300 Túi Nguyên Liệu

1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật

Trùng Sinh 3 10-149

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

150 Chưa Cập Nhật
150-152

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

153 300 Túi Nguyên Liệu
153-154

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

155 300 Túi Nguyên Liệu
155-157

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

158 300 Túi Nguyên Liệu
158-159

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

160 300 Túi Nguyên Liệu
160-162

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

163 300 Túi Nguyên Liệu
163-164

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

165 300 Túi Nguyên Liệu
165-167

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

168 300 Túi Nguyên Liệu
168-169

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

170 300 Túi Nguyên Liệu
170-172

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

173 300 Túi Nguyên Liệu
173-174

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

175 300 Túi Nguyên Liệu
175-177

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

178 300 Túi Nguyên Liệu
178-179

Hoàn Thành 1 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 1 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 1 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 1 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

180 300 Túi Nguyên Liệu
180-182

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

183 300 Túi Nguyên Liệu
183-184

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

185 300 Túi Nguyên Liệu
185-187

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

188 300 Túi Nguyên Liệu
188-189

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

190 300 Túi Nguyên Liệu
190-192

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

193 300 Túi Nguyên Liệu
193-194

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

195 300 Túi Nguyên Liệu
195-197

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

198 300 Túi Nguyên Liệu
198-199

Hoàn Thành 2 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 2 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 2 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 2 Lần Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Sử Dụng 20 Thăm May Mắn

Sử Dụng 4 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 200 Quái Cấp 90

200

300 Túi Nguyên Liệu

1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật

Trùng Sinh 4 10-149

Hoàn Thành 1 Lần Võ Lâm Minh Chủ

Sử Dụng 10 Thăm May Mắn

150 Chưa Cập Nhật
150-199

Hoàn Thành 3 Lần Viêm Đế Vượt Qua Ải 6

Hoàn Thành 3 Lần Vượt Ải (Vượt Qua Ải 20)

Hoàn Thành 3 Lần Tống Kim 1000 Điểm Trở Lên

Hoàn Thành 3 Lần Tín Sứ

Sử Dụng 40 Thăm May Mắn

Sử Dụng 6 Tương Phùng Mật Lệnh

Tiêu Diệt 500 Quái Cấp 90

20.000.000.000 Kinh Nghiệm 500 Túi Nguyên Liệu
Trùng Sinh 5 150-199 40.000.000.000 Kinh Nghiệm 500 Túi Nguyên Liệu

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Tiếu Ngạo Giang Hồ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster